Switch on the Krymskaya naberezhnaya

Switch on the Krymskaya naberezhnaya , 2003, The artist - Boris Ivanov

2003